برخورد شهاب سنگ با مریخ

مطالعات جدید نشان داده است که برخورد شهاب سنگ به مریخ ممکن است موجب ایجاد یک اَبَرسونامی در این سیاره شده باشد. اگر این مطالعات صحیح باشد، ثابت می‌شود که میلیون‌ها سال پیش، در مریخ، اقیانوس وجود داشته است! مقوله برخورد شهاب سنگ به مریخ موضوع جدیدی نیست اما مطالعاتی که اخیرا صورت گرفته، به …

نوشته برخورد شهاب سنگ به مریخ ممکن است باعث ایجاد اَبَرسونامی شده باشد اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.

برخورد شهاب سنگ با مریخ

مطالعات جدید نشان داده است که برخورد شهاب سنگ به مریخ ممکن است موجب ایجاد یک اَبَرسونامی در این سیاره شده باشد. اگر این مطالعات صحیح باشد، ثابت می‌شود که میلیون‌ها سال پیش، در مریخ، اقیانوس وجود داشته است! مقوله برخورد شهاب سنگ به مریخ موضوع جدیدی نیست اما مطالعاتی که اخیرا صورت گرفته، به …

نوشته برخورد شهاب سنگ به مریخ ممکن است باعث ایجاد اَبَرسونامی شده باشد اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.