نگاهی به تاریخ بشر از دریچه انرژی

«انرژی: تاریخ بشر»، کتاب جدیدی ملهم از بحران تغییرات اقلیمی است. ریچارد رودز، به‌کندوکاو چگونگی بهره‌برداری از منابع انرژی طی چهار قرن اخیر پرداخته است.