هوموساپینس

دیرینه شناسان برای چندین دهه معتقد بودند که برافروختن آتش برای نخستین بار توسط انسان هوموساپینس صورت گرفته است، اما مطالعات اخیر نشان داد که قدمت این کنش انسانی به قبل از انسان هوموساپینس باز می گردد. باستان شناسان همواره تصور می کردند که برافروختن آتش برای نخستین بار توسط انسان هوموساپینس انجام شده است، …

نوشته قدمت افروختن آتش به قبل از انسان هوموساپینس باز می گردد اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.

انسان نئاندرتال

انسان های مدرن گاها برای تحقیر یکدیگر از واژه انسان نئاندرتال استفاده می کنند، اما کشف چنگال عقاب تراش خورده توسط انسان نئاندرتال نشان می دهد که آنها به دلیل تکامل فکری، دارای یک سیستم سمبلیک و معنایی پیچیده و غنی بوده اند. کشف یک چنگال عقاب تراش خورده توسط انسان نئاندرتال نشان می دهد که …

نوشته کشف چنگال عقاب تراش خورده توسط انسان نئاندرتال دانشمندان را بهت زده کرد اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.