انسان نئاندرتال

انسان های مدرن گاها برای تحقیر یکدیگر از واژه انسان نئاندرتال استفاده می کنند، اما کشف چنگال عقاب تراش خورده توسط انسان نئاندرتال نشان می دهد که آنها به دلیل تکامل فکری، دارای یک سیستم سمبلیک و معنایی پیچیده و غنی بوده اند. کشف یک چنگال عقاب تراش خورده توسط انسان نئاندرتال نشان می دهد که …

نوشته کشف چنگال عقاب تراش خورده توسط انسان نئاندرتال دانشمندان را بهت زده کرد اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.